About us

Instytut Benjamina Grahama jest Fundacją zajmującą się rynkiem finansowym. Naszym celem głównym jest działalność wspierająca poszerzanie i upowszechnianie wiedzy społeczeństwa na temat inwestycji i rynku finansowego.  Promujemy czynne i świadome korzystanie z instrumentów finansowych, których celem jest zabezpieczenie kapitału i osiąganie zysków. Celem statutowym Fundacji jest również kreowanie oraz koordynowanie współpracy pomiędzy organizacjami finansowymi, ekonomicznymi, naukowymi, społecznymi i kulturalnymi. Szczególną uwagę przykładamy do elementu ryzyka, które jest nieodłączną częścią każdej inwestycji, oraz do aspektu oszczędności, który ma umożliwić inwestowanie. Nasze działania mają na celu rozpowszechnić zasadę marginesu bezpieczeństwa, formułę Benjamina Grahama i podstawy analizy fundamentalnej instrumentów finansowych. Elementy edukacyjne opieramy o nauki najwybitniejszych inwestorów.

The main target of the Foundation is to increase the knowledge of the society, especially young members of the community, and to promulgate active and conscious use of financial instruments, whose purpose is protecting capital and achieving profits. The aim of the foundation is the creation and coordination of cooperation between financial, economic, scientific, social and cultural organizations. Our goal is to enable students and young investors to deepen their knowledge about the market, analysis, financial instruments and the risk related to them. We pay special attention to the risk, which is the integral part of investing and banking. The Foundation promotes value investing instead of speculation. We will take measures to reduce barriers impeding the communication between the countries and it’s markets, and also between investors and governments. Foundation actions does not end up on the markets, because there are too many factors that affect on them. We are planning activity in the promotion of art and culture, charity, foreign promotion of Poland, creation civil society, promotion the development of technology, activities against discrimination and violence, support of the education, promulgate of lawful existing and many more.